Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
"Купуваме" фирми със задължения !!!

"Купуваме" фирми със задължения !!!

"Изкупуване" на фирми със задължения - предлагаме перфектно юридическо съдействие на еоод , оод , ад , еад и събирателни дружества ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство -ние сме вашето решение с компетентно съдействие ! Освобождаваме от длъжност и солидарна отговорност за 1 час ! Осигуряваме нов собственик на фирмата със задължения , ново седалище и адрес за кореспонденция – пълна промяна по обстоятелствата ! Всички правни действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ддс, зкпо и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба. Вписване на промени на обстоятелства - промяна на собственик , промяна на адрес - седалище , промяна на управител , промяна на съдружници , покупко - продажба на дружествени дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - ние изготвяме и подаваме всички документи ! Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - заповядайте при нас , не отлагайте законовото решение на Вашия проблем ! Офертата е валидна за дружества ( ад , еад , оод , еоод и събирателни дружества ) от всички бизнес сектори и региони на страната. Обадете ни се , ние нямаме работно време и почивни дни ! Предлагаме и номинални услуги : Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна : 1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества. 2. Лица , които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон , съдебно решение или по силата на договор. Запазете своята анонимност , наемайки лице , което да изпълнява анонимно длъжности като: Управител , Собственик , Съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас , може да разчитате на върхова конфиденциалност . Едно от големите предимства на номиналните услуги , е че не може да бъдете свързан с този , който изпълнява длъжността номинално , тъй като няма никаква връзка между Вас. Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица , които ще Ви предоставим ние ! Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда. Нове консулт вт гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 +359 884 57 80 53 +359 877 37 20 83 http://kupuvamef irmi.run-bg.com Обадете ни се , ние нямаме работно време и почивни дни !

Фирма: НОВЕ КОНСУЛТ ВТ - ТЪРГОВСКО ПРАВО
 

"Купуваме" фирми със задължения !!!

Телефон: 0884-578-053 Всички обяви с този телефон (22)
Телефон: 0877-372-083 Всички обяви с този телефон (14)
Email: novec*****@abv.bg Всички обяви с този email (12)
Град:София
Адрес:
За цялата страна
Сподели в:Facebook_icon_niceTwitter_icon_nice
Публикуване на обявата: 07.01.2014 07:55
Уникални посещения: 59