Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Контакти

Счетоводни услуги

0 лв

1. Счетоводство • Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан; • Подготовка и регистрация на фирмата по зддс; • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справката-деклар ация по зддс и подаването им по електронен път; • Консултации по счетоводни въпроси; • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости; • Съставяне на годишни счетоводни отчети; • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии, отнасящи се за периоди, през които Кантората е била отговорна за счетоводното обслужване на Доверителя; 2. Личен състав и трз • Подготовка на всички документи във връзка с приемане на нов служител; • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения; • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в нап; • Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица (д1), информация за дължимите осигуровки (д6), както и подаването им по електронен път към нап; • Създаване на платежни нареждания за задълженията на Доверителя към бюджета; • Приема, класифицира, обработва предадените болнични листове, създава описи и придружителни писма за нои; • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала на Доверителя, които да послужат пред нои, Бюро по труда, нап, Агенция за социално подпомагане и други бюджетни ведомства. Издаването на документите се извършва в законоустанове¬н ите срокове, след депозиране на писмено искане от страна на Доверителя; • Издаване и заверка на трудови книжки на персонала на дружеството на Доверителя; • Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси. 3. Данъци • Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларац ии, дневници по зддс, протоколи, vies декларации; • Попълване и подаване на данъчни декларации; • Данъчна защита и представителство , както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии; • Данъчни консултации.

Фирма: ЕООД КАМИ-Д 09