Обяви - 555.bg
Търсене
Зарежда, моля изчакайте... Подобни обяви
Обява | Снимки | Контакти
"Купуваме" Фирми със Задължения - 1 час !!!

"Купуваме" Фирми със Задължения - 1 час !!!

"Изкупуване" на фирми със задължения - предлагаме перфектно юридическо съдействие на еоод , оод , ад , еад и събирателни дружества ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - ние сме вашето решение с компетентно съдействие ! Освобождаваме от длъжност и солидарна отговорност за 1 час ! Осигуряваме нов собственик на фирмата със задължения , ново седалище и адрес за кореспонденция – пълна промяна по обстоятелствата ! Обадете ни се , ние нямаме работно време и почивни дни ! Всички правни действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ддс, зкпо и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба. Вписване на промени на обстоятелства - промяна на собственик , промяна на адрес - седалище , промяна на управител , промяна на съдружници , покупко - продажба на дружествени дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - ние изготвяме и подаваме всички документи ! Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - заповядайте при нас , не отлагайте законовото решение на Вашия проблем ! Обадете ни се , ние нямаме работно време и почивни дни ! Офертата е валидна за дружества ( ад , еад , оод , еоод и събирателни дружества ) от всички бизнес сектори и региони на страната. Нове консулт вт гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 +359 884 57 80 53 +359 877 37 20 83 http://kupuvamef irmi.run-bg.com Обадете ни се , ние нямаме работно време и почивни дни !

Фирма: НОВЕ КОНСУЛТ ВТ - ТЪРГОВСКО ПРАВО
 

"Купуваме" Фирми със Задължения - 1 час !!!

Телефон: 0884-578-053 Всички обяви с този телефон (22)
Телефон: 0877-372-083 Всички обяви с този телефон (14)
Email: svi6****@abv.bg Всички обяви с този email (1)
Град:София
Адрес:
ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
Сподели в:Facebook_icon_niceTwitter_icon_nice
Публикуване на обявата: 07.01.2014 12:51
Уникални посещения: 152